Geen kleine lettertjes

Gewoon duidelijke voorwaarden

Laatst gewijzigd: 25 mei 2017

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SocialMediaMen B.V., hierna te noemen de gebruiker en/of SocialMediaMen

2. Daarnaast zijn op alle tussen de gebruiker en de wederpartij te sluiten reclamecontracten de algemene voorwaarden van Stichting ROTA van toepassing. De algemene voorwaarden van SocialMediaMen prevaleren echter te allen tijde.

3. De voormelde algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

5. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Welkom bij onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SocialMediaMen B.V., hierna te noemen de gebruiker en/of SocialMediaMen.

2. Offertes

1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, ontwerpen, prospect en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst op eerste verzoek van de gebruiker door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

4. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospect en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de wederpartij bewaard en worden door de gebruiker niet teruggegeven.

6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Dit houdt in dat...

Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Prijs en prijsaanpassing

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, ontwerpen, prospect en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst op eerste verzoek van de gebruiker door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

4. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospect en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de wederpartij bewaard en worden door de gebruiker niet teruggegeven.

6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Dit houdt in dat...

Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.